Belgian Society of Radiology News

BSR LAAKT FRAUDE MET CT-SCANS / LA SBR CONDAMNE LA FRAUDE EN IMAGERIE MÉDICALE


LA SOCIÉTÉ BELGE DE RADIOLOGIE CONDAMNE LA FRAUDE EN IMAGERIE MÉDICALE

La Société Belge de Radiologie (SBR) découvre avec effroi la fraude avec les CT-scans identifiée par l’Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI).

Grâce à un diagnostic de qualité et à un dépistage précoce permettant un meilleur traitement des pathologies, l’imagerie médicale est devenue une des pierres angulaires incontournables de la pratique médicale. La radiologie moderne demande cependant un investissement dans des appareils onéreux et constitue donc un poste de dépenses considérable mais justifié dans le budget santé. Les dépenses d’imagerie médicale tombent d’ailleurs dans une enveloppe déterminée à l’avance qui rend la surconsommation – dont on accuse si souvent les radiologues – contre-productive : chaque dépassement de budget est suivie d’une diminution linéaire de tarif ; le radiologue réalise alors les examens ultérieurs à un tarif et avec  des honoraires moins élevés.

La SBR travaille intensément depuis des années avec les Autorités compétentes pour garantir la qualité de la radiologie et maîtriser le budget d'imagerie médicale, entre autre en décourageant l’utilisation superflue des techniques radiologiques. Cela a créé une marge budgétaire pouvant être utilisée pour des initiatives de Qualité telles que l'investissement dans des techniques nécessitant moins, peu ou pas de rayons X. Ainsi la SBR a conclu en 2014 un protocole d'accord avec les Autorités ayant permis l’installation de 12 appareils d’IRM supplémentaires répartis sur tout le territoire belge. Par ailleurs la SBR a en autre beaucoup travaillé à la promotion d’un comportement des médecins prescripteurs en accord avec les Recommandations en matière de prescription de l'Imagerie Médicale, ainsi qu’à la sensibilisation de la population quant aux dangers de l’utilisation superflue d’examens radiologiques (www.pasderayonssansraisons.be).

Les pratiques frauduleuses telles que celles établies aujourd’hui par l’INAMI sont totalement contraires aux objectifs de la SBR et nuisent aux radiologues qui appliquent les règles de facturation correctement. Ces derniers sont de loin majoritaires mais sont ainsi pointés du doigt à tort. La SBR condamne vivement ces pratiques et soutient indéfectiblement  Maggie De Block dans sa lutte contre la fraude


BELGISCHE VERENIGING VOOR RADIOLOGIE LAAKT FRAUDE MET CT-SCANS

De Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) neemt verbolgen kennis van de door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) vastgestelde fraude met CT-scans in enkele Belgische ziekenhuizen.

Omdat afwijkingen door kwaliteitsvolle en tijdige diagnostiek vroeger opgespoord en dus beter behandeld kunnen worden, is de medische beeldvorming een onmisbare hoeksteen in de geneeskundige praktijk geworden. Moderne radiologie vergt echter een investering in dure apparatuur en vormt aldus een aanzienlijke, maar terechte uitgavenpost in het gezondheidsbudget. De uitgaven voor medische beeldvorming vallen overigens in een vooraf bepaalde enveloppe, waardoor overconsumptie, waar radiologen zo vaak van beticht worden, contraproductief werkt: elke budgetoverschrijding wordt gevolgd door een lineaire tariefdaling, waardoor de radioloog alleen maar meer onderzoeken uitvoert voor een lager honorarium.

De BVR werkt al jaren intensief samen met de bevoegde overheden om zowel de kwaliteit in de radiologie te vrijwaren als het budget medische beeldvorming onder controle te houden, onder meer door onnodig gebruik van radiologische technieken te ontmoedigen. Dit creëert een budgettaire ruimte die gebruikt kan worden voor kwaliteitsvolle initiatieven, zoals investering in stralenvriendelijke technieken. Zo heeft de BVR in 2014 een protocolakkoord afgesloten met de overheid, waardoor 12 extra MR-toestellen geïnstalleerd kunnen worden, verdeeld over het Belgisch grondgebied. Andere belangrijke initiatieven waar de BVR intensief aan meewerkt betreffen onder meer het bevorderen van het voorschrijfgedrag van aanvragende artsen volgens de Richtlijnen voor Goed Gebruik van Medische Beeldvorming en het bewust maken van de bevolking van de gevaren van onnodig gebruik van radiologische onderzoeken (www.zuinigmetstraling.be).

Frauduleuze praktijken zoals die welke nu door het RIZIV vastgesteld werden doorkruisen dan ook de doelstellingen van de BVR en gaan ten koste van radiologen die de facturatieregels wél correct toepassen. Deze laatsten zijn veruit in de meerderheid, maar worden op deze manier onterecht mee in een slecht daglicht geplaatst. De BVR veroordeelt deze praktijken dan ook ten stelligste en steunt Minister Maggie De Block in haar voornemen om fraude maximaal aan te pakken.

 

© 2019 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting