Belgian Society of Radiology News

Wetswijziging / Modification de la loi

Technologen Medische Beeldvorming - Wetswijziging

In het Belgisch Staatsblad is het KB verschenen waardoor medewerkers zonder het diploma van technoloog medische beeldvorming toch dezelfde handelingen kunnen blijven uitvoeren indien zij deze handelingen op 2 december 2013 al sinds minstens 3 jaar uitvoerden.

Ziehier het KB:

TITEL 4. — FOD Volksgezondheid
HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015
Afdeling 1. — Technologen medische beeldvorming en medisch laboratorium technoloog
Art. 77. In artikel 153, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende : “In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 72, § 1, mogen personen die niet voldoen aan de in artikel 72, § 2, tweede lid, gestelde kwalificatievoorwaarden voor de beroepen van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog, maar die op 2 december 2013 gedurende minstens drie jaar handelingen van het beroep van technoloog medische beeldvorming of medisch laboratorium technoloog hebben uitgevoerd, dezelfde handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de technologen medische beeldvorming of de medisch laboratorium technologen die deze handelingen uitvoeren.”.


Technologues en Imagerie Médicale - Modification de la loi

L’AR est paru au Moniteur Belge permettant aux collaborateurs sans diplôme de technologue en imagerie médicale de continuer à exercer les mêmes actes à condition qu’ils aient exercé ces actes au 2 décembre 2013 pendant au moins trois ans.

Voici l’AR:

TITRE 4. — SPF Santé publique
CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi relative à l’exercise des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Section 1re. — Technologue en imagerie médicale et technologue de laboratoire médical
Art. 77. Dans l’article 153, § 3, de la loi relative à l’exercise des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : “Par dérogation à l’alinéa 1er et par dérogation à l’article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l’article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes.”.
 

© 2019 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting