Belgian Society of Radiology News

TERUGBETALING CBCT / REMBOURSEMENT CBCT

​TERUGBETALING CBCT

Op 1 juni 2016 wordt het gebruik van een RIZIV-facturatienummer verplicht bij het aanrekenen van onderzoeken op “zware medische apparatuur” (CT, PET, PET-CT, SPECT-CT, MRI en PET-MRI). Onderzoeken uitgevoerd op zware medische apparatuur zonder zo’n facturatienummer zullen aldus niet (meer) aangerekend kunnen worden.
Omdat de BVR ervan overtuigd is dat cone-beam CT (CBCT) toegankelijk moet zijn voor zowel intra- als extramurale radiologen, werd er voor geijverd om CBCT niet op te nemen op de lijst van zware medische apparatuur. Een tijdelijk ongunstige consequentie daarvan is dat CBCT-toestellen aldus geen facturatienummer ontvangen, waardoor sommige CBCT-onderzoeken vanaf 1 juni 2016 helaas niet meer zullen kunnen aangerekend worden via CT-nomenclatuur. Tegelijk heeft de BVR echter de invoering van nomenclatuur voor dentale CBCT en voor CBCT van het rotsbeen voorgesteld, naast de al bestaande CBCT-nomenclatuur voor het faciaal massief. Dit voorstel werd inmiddels aanvaard in de Plenaire Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV en verwacht wordt dat deze nomenclatuur van kracht zal worden in 2017. Ook voor osteoarticulaire CBCT-nomenclatuur werd intussen al een ontwerp ingediend bij de bevoegde instanties van het RIZIV.
 
 


REMBOURSEMENT CBCT
Le 1er juin 2016, l’utilisation d’un numéro de facturation INAMI sera obligatoire lors de la facturation d'examens sur l' « appareillage médical lourd » (CT, PET, PET-CT, SPECT-CT, MRI et PET-MRI). Les examens réalisés sur de l’appareillage médical lourd sans un tel numéro de facturation ne pourront donc (plus) être attestés.
Étant donné que la SBR est convaincue que le cone-beam CT (CBCT) doit être accessible aussi bien aux radiologues intramuraux qu’extramuraux, on a œuvré  à ne pas reprendre les CBCT dans la liste de l’appareillage médical lourd. Ceci a comme conséquence désavantageuse temporaire que les appareils CBCT ne reçoivent pas de numéro de facturation ; par conséquent, certains examens CBCT ne pourront hélas plus être facturés via la nomenclature CT à partir du 1er juin 2016. Dans le même temps, la SBR a cependant proposé la mise en œuvre de la nomenclature pour les CBCT dentaires et les CBCT des rochers outre la nomenclature CBCT déjà existante pour le massif facial. Entretemps, cette proposition a été acceptée par la réunion plénière du Conseil Technique Médical de l’INAMI et cette nomenclature devrait entrer en vigueur en 2017. On a également introduit un projet de nomenclature CBCT ostéo-articulaire auprès des instances compétentes de l’INAMI.
 

© 2019 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting